Mayusi – Qurani Ayaat

Yaas Na-Umeedi
Rahmat e Khuda Wandi se Mayus Nai hona chayeh

(Aye Pheghambar Meri Taraf se) logon ko kh dijeyeh..Aye merey bando jino ne apni jano pe ziyadati ki hai.. ALLAH ki Rhmat se Na-umeed na hona.ALLAH to sab gunnahon ko baksh deta hai..
Aur wo bakshney wala mehrban hai..

(Surah Al-Zamar 53)


 

Na-Umeedi Gunnah hai

Aur jin logon ne ALLAH ki ayaton se aur us k milney se inkar kia.Wo Meri Rehmat se Na-Umeed ho gy hain..
Aur un ko dard deney wala azaab ho ga..

(Surah Al-Ankabut 23)


 

Kisi Cheez k janey ka gham na kr

Ta k jo cheez tumarey hath se jati Rahi..Yan jo Musibat tum par waqiya hui hai..Uss se tum Ghamgheen aur udas na ho aur ALLAH Tumarey Sab Amal se Ba-Khabar hai..

(Surah Al- Imran153)


 

Tawaqo Yan Muraad Puri Honey Pe Gham Na Kro

Ta k jo (Matlab) tum se foat ho gya ho,uss ka gham na khaya kro aur jo tum ko uss ne dia ho, Uss pe itraya na kro.aur ALLAH kisi Itraney aur shakhi kharon ko dost nai rakhta..

(Surah Al-Hadeed 23)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *